Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne po zmianach dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych"

Prowadzący: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2018-02-19
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Katowice, sala konferencyjna Hotelu Monopol, ul. Dworcowa 5, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Ewa Żak - prawnik, która doradza wielu podmiotom. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami - to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje - świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie - zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających, głównie ochrony zdrowia jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. WPROWADZENIE - zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
 2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 4. Organizacja i funkcjonowanie komórki zamówień publicznych w jednostce – przepływ informacji.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
 6. Komisje przetargowe:
  • Skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne.
  • Członkowie komisji oraz biegli - osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
  • Zatwierdzenie przez kierownika jednostki – terminy graniczne.
  • Dokumentowanie posiedzeń komisji - uchybienia.
 7. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
  • Definicje: cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta.
  • Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części - dostawy i usługi powtarzające się okresowo.
  • Opis przedmiotu zamówienia - znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
  • Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
  • Dobór trybu - zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
  • Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
  • Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
  • Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
  • Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
  • Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
  • Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  • Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
  • Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
  • Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
  • Załączniki do specyfikacji – zasady bezpiecznego konstruowania załączników.
 8. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
  • Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
  • Publikacja ogłoszeń.
  • Zasady komunikacji z wykonawcami - odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
  • Badanie i ocena ofert - weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
   1. Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
   2. Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
   3. Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
   4. Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu a nowe obowiązki zamawiającego.
   5. Przesłanki odrzucenia oferty.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
  • Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 9. CZĘŚĆ WARSZTATOWA: analiza treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawy, usługi, roboty budowlane – praktyka działania w przypadku wychwycenia błędów.
 10. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań.
 11. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
 12. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 13. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
 14. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie.
 15. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
 16. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
 17. CZĘŚĆ WARSZTATOWA - dokumentowanie zamówień w tym zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy – omówienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
 18. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
 19. Kontrola, nadzór i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych:
  • sankcje z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • organy właściwe do przeprowadzenia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • kary finansowe.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
690,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 850,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie