Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne w roku 2018 – warsztat dla osób zaawansowanych. Wprowadzenie do obowiązkowej elektronizacji."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2018-02-21
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Toruń, Hotel Gromada, ul. Żeglarska 10, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
DZIEŃ 1:
 1. Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 2. Planowanie zamówień publicznych - praktyczne rozwiązania - warsztaty i ćwiczenia obejmujące ustalenie wartości zamówienia, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa (art. żywnościowe), usługa (projekty), robota budowlana (remonty).
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2017 - analiza druku sprawozdania – warsztaty i ćwiczenia na praktycznych przykładach.
 4. Wartość zamówienia – zasady obliczenia/gotowe rozwiązania dla dostawy usługi, roboty budowlanej - wpływ usta-lonej wartości zamówienia na dalsze elementy proceduralne - rażąco niska cena, unieważnienie postępowania.
 5. Opis przedmiotu zamówienia – elementy kluczowe. Wymagania zakreślone zapisami ustawy i aktów wykonaw-czych:
  • Uczciwa konkurencja – oferty „równoważne” - jak sprawdzić i jakie zapisy wprowadzić do siwz?
  • Umowa o pracę – wymagania i obowiązki w trakcie składania oferty, jej badania i realizacji umowy (opinie i tezy wyroków KIO) – przykładowe rozwiązania.
  • Badanie ofert pod kątem oferowanego przedmiotu zamówienia – kiedy poprawić omyłkę (art. 87 ust 2 pkt 3), a kiedy odrzucić ofertę (art. 89 ust 1 pkt 2)?
  • Dodatkowe wymagania wynikające z praktycznego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realiza-cji umowy.
 6. Kryteria oceny ofert - cykl życia produktu – 60% - przykładowe kryteria oceny ofert gdy przedmiotem zamó-wienia jest: dostawa, usługa czy robota budowlana (3 przykładowe rozwiązania dla każdego przedmiotu) gotowe do wprowadzenia do siwz w trybie przetargu nieograniczonego.
 7. Warunki wykonania zamówienia - projekt wzór umowy:
  • Opis przedmiotu zamówienia w umowie – zasady sprawdzenia i zmiany.
  • Termin wykonania – odbiór / faktura / protokoły i nieprawidłowości.
  • Odstąpienie od umowy – kary umowne.
  • Specyfika robót budowlanych – dodatkowe wymagania i obowiązki.
  • Oferta i zobowiązania tam podjęte w stosunku do siwz / realizacji umowy.
  • Inne elementy projektu /wzoru umowy.
 8. Warunki udziału w postępowaniu – wykluczenia na przykładach rozwiązania zawartego w siwz - oddzielnie proce-dura o wartości do i pow. kwot unijnych – art. 11 ust 8 - ćwiczenia warsztatowe:
  • Jak budować warunki udziału w postępowaniu, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa, a jak gdy usługa lub robota budowlana?
  • Podwykonawca i konsorcjum po zmianach w procedurze przygotowania siwz – schemat postępowania.
  • Udostępnienie zasobów innego podmiotu – ćwiczenia warsztatowe. Wymagane dokumenty.
  • JEDZ –problemy z jego wypełnieniem i późniejszą jego oceną przez zamawiających – ćwiczenia. Zmiany.
 9. Procedura badania i oceny ofert – ćwiczenia warsztatowe:
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „odwróconej” (zastosowanie art. 24aa ust 1).
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „klasycznej”.
  • Badanie i oceny ofert w procedurze „mieszanej” (zastosowanie art. 26 ust 2f).
  • Procedura żądania wyjaśnień/poprawa treści oferty (rażąco niska nie tylko cena, błędy w ofertach i omyłki – tezy wyroków KIO).
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązkowe czynności i procedura.
  • Czynność unieważnienia postępowania – elementy składowe.
 10. Zawarcie umowy i jej realizacja – ćwiczenia warsztatowe:
  • Zawarcie umowy i spełnienie wymagań przez wykonawcę przed jej podpisaniem.
  • Zmiany do umowy – aneksy. Zasady oceny prawidłowych i nieprawidłowych zmian. Uzasadnienia dokonywanych czynności.
  • Zakończenie realizacji umowy – odbiory/płatności a podwykonawstwo (szczególnie w przypadku umów o roboty bu-dowlane).
  • Gwarancja i rękojmia – podstawowe wymagania i szczegóły które warto znać i pamiętać.
 11. Środki ochrony prawnej – odwołanie do KIO. Technika praktycznego podejścia do procedury odwoławczej – możli-wość wycofania się z podjętych wcześniej decyzji. Tezy wyroków KIO – sprzeczności na które należy zwrócić uwagę.
 12. Podsumowanie dnia. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja.

DZIEŃ 2: ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (EZP) w roku 2018. USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO I JEJ KONSEKWENCJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Regulacje prawne związane z wprowadzeniem EZP.
 2. Przedziały czasowe związane z wprowadzeniem „elektronicznych zamówień” i zestawienie wymagań wynikających z przepisów prawa: przygotowanie do postępowania, wszczęcie postępowania, termin składania ofert – otwarcie, pro-cedura badania i oceny ofert – wybór wykonawcy, czynności do zawarcia umowy, realizacja zamówienia publicznego (umowy).
 3. Strona techniczna wymagań związanych z EZP. – przedziały czasowe.
 4. Praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu postępowania: wymagania dotyczące komunikacji z wykonawcami - zapisy w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu, wymagania dotyczące składania ofert / oświadczeń / JEDZ / pytań / wyja-śnień / uzupełnień / nowych dokumentów - zapisy w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, inne – szczegóły w trakcie szkole-nia.
 5. Warsztaty – ćwiczenia wybranych elementów prowadzonego postępowania w procedurach EZP – przetarg nieo-graniczony.
 6. Przechowywanie, udostępnienie, dokumentacji z postępowania (EZP) – PRAKTYCZNIE - zestawienie regulacji prawnych, rodzaje / formy dokumentacji z postępowania, udostępnienie dokumentacji na wniosek – teoria i praktyka – przykłady, sposób przechowywania - warsztaty i ćwiczenia obejmujące praktyczny sposób postępowania zamawiają-cego w przypadku stosowania EZP.
 7. Zestawienie zmian które należy dokonać w związku z EZP – schemat zebranych wymagań i obowiązków z uwzględ-nieniem przedziałów czasowych.
 8. Jawność w procedurach zamówień publicznych – Ustawa o jawności życia publicznego a Ustawa o dostępie do in-formacji publicznej: zestawienie regulacji prawnych obejmujących procedury wynikające z ustawy pzp, obowiązek – upowszechnienia informacji związanych z prowadzonych postępowaniem i realizowaną umową, wybrane elementy jaw-ności zamówień publicznych. Czy oświadczenia majątkowe – jeżeli tak to kiedy i kto? - praktyczne podpowiedzi.
 9. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
780,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 780,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 960,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. Dla wpłat dokonanych w 2017 roku (uznanie rachunku) – fakturę wystawiamy z datą grudzień 2017.

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie