Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne po zmianach dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych"

Prowadzący: Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2018-02-28
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Białystok, sala konferencyjna Hotelu Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie – system zamówień publicznych – zestawienie przepisów niezbędnych do prawidłowego pro-wadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Znaczenie „Dyrektyw unijnych” w prowadzeniu procedur. Dlaczego znajomość treści dyrektyw jest kluczowa z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy.
 3. Praktyczne znaczenie zasad udzielania zamówień publicznych – metody postępowania w sytuacjach niejasnych. Literalne brzmienie przepisów a prawidłowe prowadzenie procedur – błędy wynikające ze stosowania literalnej metody wykładni przepisów.
 4. Nowe progi kwotowe stosowania ustawy. Wyłączenia przedmiotowe stosowania ustawy.
 5. Organy pomocnicze kierownika zamawiającego – komisja przetargowa i zespół do nadzoru nad realizacją za-mówienia.
 6. Kluczowe znaczenie podstawowych definicji w zamówieniach publicznych.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania krok po kroku – od przygotowania do podpisania umowy. Do-stawa, usługa czy robota budowlana- właściwe określenie rodzaju zamówienia. Dzielenie i łączenie zamówień. Łączenie zamówień różnego rodzaju w jednym postępowaniu.
 8. Szacowanie wartości zamówienia - uzasadnienie oddzielnego szacowania wartości zamówienia. Szacowanie zamówień współfinansowanych ze środków UE.
 9. Prawidłowe zaplanowanie procedury – minimalne terminy prowadzenia procedury przetargu nieograniczonego poniżej i powyżej progów unijnych.
 10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – poszczególne elementy procedury jak system naczyń powiązanych – wzajemne oddziaływanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów i zapisów projektu umowy.
 11. Kluczowe elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu:
  • Prawne ramy opisu przedmiotu zamówienia – najczęściej spotykane naruszenia w zakresie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o wyniki kontroli Prezesa UZP; określenie a opisanie przed-miotu zamówienia – praktyczne konsekwencje dla zamawiającego.
  • Nazwy, znaki towarowe, patenty – kiedy można stosować, na co zwrócić uwagę w opisach przedmiotu zamówienia dostarczanych przez zewnętrznych wykonawców;
  • Obowiązek wskazania wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę – obligatoryjne i fakulta-tywne elementy opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postepowaniu i kryteriów oceny ofert;
  • Praktyczne konsekwencje zaskarżalności opisu przedmiotu zamówienia;
  • Nieprawidłowości na etapie opisu przedmiotu zamówienia a nałożenie tzw.: korekty finansowej”.
  • Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia – ocena sposobu spełniania warunków udzia-łu w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu.
  • Zakres dokumentów jakich może żądać zamawiający – praktyczne skutki żądania dokumentów nad-miernych.
  • Katalog przesłanek wykluczenia i zakres dokumentów, jakich może żądać zamawiający.
  • Wykazanie warunków udziału przez konsorcjum – zasady sumowania potencjału.
  • Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – praktyczne konsekwencje dla prowadzonej procedury. Podwykonawstwo – zasady wprowadzania ograniczeń
  • Wadium – niezbędne informacje w treści specyfikacji a nieprawidłowości na etapie oceny ofert.
  • Kryteria oceny ofert – skutki wskazywania „pozornych” kryteriów pozacenowych:
   • definicje,
   • opis sposobu przyznawania punktów
   • zasady stosowania kryteriów jakościowych,
 12. Obowiązki publikacyjne zamawiającego. Pytania do treści siwz i ogłoszenia – obowiązkowa odpowiedź na py-tania wykonawców – kiedy brak odpowiedzi nie rodzi negatywnych konsekwencji dla zamawiającego.
 13. Przetarg nieograniczony – procedura prosta i odwrócona – podobieństwa i różnice.
  • Obowiązki publikacyjne – właściwe określenie momentu wszczęcia postępowania,
  • Zasady komunikacji z wykonawcami – dlaczego nie jest właściwe równoległe korzystanie z różnych form komunikacji;
  • Dokumenty przedmiotowe i podmiotowe w postępowaniu,
  • Zakres badania dokumentów i oświadczeń,
  • Oświadczenie dołączane do oferty a dokumenty i oświadczenia potwierdzające – zasady postępowania.
  • Protokół z postępowania – zasady wypełniania i konsekwencje błędów.
 14. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – zasada konkurencyjności w praktyce.
 15. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
 16. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 17. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci ko-rekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
 18. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
690,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 850,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Sonda
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie