Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Przegląd prasy - wybrane z tygodnia
W sekcji Przegląd prasy – wybrane z tygodnia chcemy zwrócić uwagę na najciekawsze artykuły prasowe z zakresu zamówień publicznych, jakie ukazały się na przestrzeni ostatniego tygodnia. Nasza redakcja na bieżąco śledzi prasę specjalistyczną jak i tą ogólnie dostępną. Staramy się aby nie umknęły nam żadne istotne informacje z zakresu zamówień publicznych. Szczególnie interesujące pozycje przedstawiamy poniżej w formie skróconej z dokładnym podaniem źródła, gdzie znaleźć można pełna wersję artykułu.

Tydzień 11, 13-19.03.2017 roku

Zamówienia publiczne: Koniec z rozbieżnym orzecznictwem.
Od wielu lat uczestnicy rynku zamówień publicznych jako jeden z głównych jego mankamentów wymieniają niejednolitość orzecznictwa. O ile w pierwszej instancji sprawy przetargowe rozstrzyga jeden organ – Krajowa Izba Odwoławcza, o tyle w drugiej trafiają już one do sądów okręgowych właściwych dla siedziby zamawiającego, czyli do jednego z 45 SO. Skarg tych jest stosunkowo niewiele (w 2015 r. – 179), a więc nierzadko zdarza się, że trafiają do sędziów, którzy pierwszy raz w życiu muszą wziąć do ręki ustawę – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). Trudno więc się dziwić, że rozstrzygnięcia bywają mocno rozbieżne. Niebawem jednak ma się to zmienić.

Tydzień 10, 6-12.03.2017 roku

Zamówienia publiczne - procedura odwrócona.
W wyniku ostatniej dużej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (PZP), która weszła w życie 28 lipca 2016 r., do ustawy tej wprowadzono tzw. „procedurę odwróconą" (art. 24aa), którą zamawiający mogą stosować w trybie przetargu nieograniczonego. Większość obserwatorów była przekonana, że to umożliwi podważanie poprawności zwycięskich ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zinterpretowała jednak nowy przepis inaczej i od kilku miesięcy w podprogowych przetargach konsekwentnie odrzucała odwołania, w których konkurenci kwestionowali rozstrzygnięcia przetargów. Z kolei Urząd Zamówień Publicznych równie konsekwentnie zaskarża te decyzje do sądów okręgowych. Te zaś są już mniej konsekwentne.

Tydzień 9, 27 lutego - 5.03.2017 roku

Przetargi poniżej progów unijnych: Firmy wciąż nie wiedzą czy mogą się odwoływać.
Jedna z największych zagadek interpretacyjnych dotyczących zamówień publicznych wciąż daleka jest od rozwiązania. Chodzi o przetargi poniżej progów unijnych. Ubiegłoroczna nowelizacja przepisów poszerzyła możliwość wnoszenia w nich odwołań. Większość obserwatorów była przekonana, że to umożliwi podważanie poprawności zwycięskich ofert. Krajowa Izba Odwoławcza zinterpretowała jednak nowy przepis inaczej i od kilku miesięcy w podprogowych przetargach konsekwentnie odrzucała odwołania, w których konkurenci kwestionowali rozstrzygnięcia przetargów. Z kolei Urząd Zamówień Publicznych równie konsekwentnie zaskarża te decyzje do sądów okręgowych. Te zaś są już mniej konsekwentne.

Tydzień 8, 20-26 lutego 2017 roku

Sąd odmówił zabezpieczenia ws. zamówienia publicznego.
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wnioski o ustanowienie zabezpieczenia w sprawie dotyczącej zamówienia publicznego. Wnioskodawcy domagali się, by sąd nakazał zamawiającemu powstrzymanie się – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego – od wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy z tym, kto ją złożył. Sąd ocenił wniosek jako niedopuszczalny.

Tydzień 7, 13-19 lutego 2017 roku

Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane.
W myśl art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Tydzień 6, 6 - 12 lutego 2017 roku

Urzędy wciąż żądają zaświadczeń z CEIDG, choć ustawa nie pozwala
Urzędy ignorują zakaz domagania się od przedsiębiorców zaświadczeń z CEIDG przy załatwianiu spraw. Ministerstwo Rozwoju potwierdza: to nielegalna praktyka. Co ciekawe problem dotyczy nie tylko małych urzędów, ale i dużych jednostek, które dysponują zwykle rozbudowanymi zespołami prawników.

Tydzień 5, 30 stycznia - 5 lutego 2017 roku

Prawo zamówień publicznych: Co warto wiedzieć o procedurze odwróconej?.
W związku z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych są nieustannie dostosowywane do prawa unijnego. Ostatnio dokonane implementacje dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady z 2014 r., wprowadziły do systemu zamówień publicznych tzw. procedurę odwróconą, której celem jest uskutecznienie i skrócenie procesu weryfikacji podmiotowej wykonawców w przetargu nieograniczonym. Czy wprowadzona nowelizacja Prawa zamówień publicznych rzeczywiście usprawni proces udzielania zamówień publicznych w tym trybie?

Tydzień 4, 23-29 stycznia 2017 roku

Przetargi: w jakim celu wykonawcy mogą powoływać się na potencjał podmiotów trzecich.
Wraz z wejściem w życie w dniu 14 grudnia 2016 r. nowej ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2016 r. poz. 1920) wprowadzone zostały zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU z 2015 r., poz. 2164, ze zm., p.z.p.). Do najbardziej istotnych zmian wprowadzonych do p.z.p. należy w szczególności zaliczyć zmiany wprowadzone w art. 25a ust. 3 oraz w art. 36b ust. 2 p.z.p. Zmiany te, choć z pozoru nieznaczne, uregulowały kwestie dotyczące możliwości powoływania się przez wykonawców na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji. W rezultacie od dnia 14 grudnia 2016 r. wykonawcy mogą powoływać się na zdolności innych podmiotów jedynie w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Tydzień 3, 16-22 stycznia 2017 roku

Zamówienia publiczne: Specprzepisy o podwykonawstwie nie zwalniają inwestora z odpowiedzialności .
Włączone do przepisów o zamówieniach publicznych specjalne regulacje dotyczące podwykonawstwa nie chronią zamawiającego przed solidarną odpowiedzialnością wobec podwykonawców, jeśli ci nie otrzymają zapłaty od generalnego wykonawcy. Nawet jeśli ten ostatni oświadczy, że sam wykona całe zamówienie i nie przedstawi projektu umowy z podwykonawcą, to i tak obowiązuje generalna zasada dotycząca odpowiedzialności z art. 6471 kodeksu cywilnego. Wystarczy więc dowieść, że inwestor miał świadomość, że część robót budowlanych wykonuje podwykonawca, by także wobec niego można było kierować żądanie zapłaty.

Tydzień 2, 9 - 15 stycznia 2017 roku

TSUE rozstrzygnie, jak traktować oferty, gdy przetarg zanadto się przedłuża .
Jak prawidłowo działać w sytuacji, gdy postępowanie przetargowe się przedłuża? Niby przepisy są jasne, ale jak to się zwykle okazuje – nie do końca. Właśnie wątpliwość powzięła Krajowa Izba Odwoławcza. I zamierza skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Problem dotyczy związania ofertą. O co tak konkretnie chodzi? Najlepiej pokazać to na przykładzie, który przyprawił KIO o ból głowy. Przetarg ogłoszono w lipcu 2015 r., a termin złożenia ofert przewidziano na 11 września 2015 r. Odzew był spory – oferty złożyło ośmiu potencjalnych wykonawców. Przedłużające się postępowanie sprawiło, że terminy związania ofertą upłynęły. W grudniu więc zamawiający zwrócił się z wnioskiem do oferentów w trybie art. 85 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) o przedłużenie terminu związania ofertą. Sześciu wykonawców prawidłowo odpowiedziało na wezwanie, dwóch zrobiło to nieprawidłowo. Problem w tym, że zgodnie z tym przepisem zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o zgodę na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. Na tym jasne przepisy się kończą. Co więc jeśli postępowania trwają dłużej?
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie