Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z orzecznictwa KIO

Data wystawienia dokumentów potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu może być późniejsza niż data składania ofert

Sygn. akt KIO/UZP 579/09

Niewłaściwy opis pozycji kosztorysowej należy zaliczyć do katalogu omyłek, które mogą być poprawione – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 19 maja 2009 roku.

Data wystawienia dokumentów potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu może być późniejsza niż data składania ofert

Sygn. akt KIO/UZP 1249/09

Dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu może być wystawiony z datą późniejszą niż data składania ofert, lecz musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 15 października 2009 roku.

Zawarcie umowy po okresie związania ofertą nie skutkuje jej nieważnością

Sygn. akt KIO/UZP 1261/09

Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą po okresie związania ofertą nie stanowi naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 ustawy Pzp i nie skutkuje nieważnością umowy z mocy prawa na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 19 października 2009 roku.

Wykonawca nie musi przesyłać zamawiającemu specjalnej zgody na poprawienie omyłek w ofercie

Sygn. akt KIO/UZP 1094/09

Przepis art. 87 ust. 2 pkt 3 zobowiązuje Zamawiającego do niezwłocznego zawiadomienia wykonawcy, którego oferta została poprawiona. Przepisy ustawy nie wskazują, czy wykonawca ma w takiej sytuacji podjąć jakiekolwiek działania, w szczególności, czy ma złożyć odrębne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgodny na dokonaną poprawkę. Czynność poprawienia omyłki jest skuteczna, w ocenie Izby, z chwilą zawiadomienia o niej wykonawcy, zaś wykonawca może nie zgodzić się na poprawienie omyłki w terminie wskazanym w art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy, co powoduje, że oferta podlega odrzuceniu. Natomiast z przepisu nie wynika, by samo przyjęcie zawiadomienia bez oświadczenia o wyrażeniu zgody, miało skutkować odrzuceniem oferty, gdyż jedynie w razie złożenia sprzeciwu oferta jest odrzucana – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 7 września 2009 roku.

Obowiązek udzielania wyjaśnień

Sygn. akt KIO/UZP 1079/09

Art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie nakłada na wykonawcę obowiązku udzielenia wyjaśnień, ich zaniechanie lub niekompletność nie powoduje odrzucenia oferty, jak to przewidziano w art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to jedynie narzędzie zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców, w którym wykonawcy mają szansę przedstawić swoje racje lub dodatkowe informacje, aby zamawiający mogli je wziąć pod uwagę podejmując decyzje m.in. o ewentualnym odrzuceniu lub nie oferty – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z dnia 2 września 2009 roku.

Wymagane doświadczenie wykonawcy składającego ofertę

Sygn. akt KIO/UZP 904/09

W przypadku, gdy wykonawca na rzecz tego samego zamawiającego, kontynuuje roboty czy usługi, na podstawie kolejnego zlecenia, obejmującego wymagany zakres prac, nie ma przeszkód, aby zaliczyć takie prace czy usługi jako wymagane doświadczenie wykonawcy składającego ofertę – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z dnia 27 lipca 2009 roku.

Zatrzymanie wadium przez zamawiającego nie może być kwestionowane przed Krajową Izbą Odwoławczą

Sygn. akt KIO/UZP 449/09

Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego w trybie art. 46 ust. 4a ustawy Pzp nie jest sensu stricte czynnością podejmowaną przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmierzającą do zakończenia tego postępowania, poprzez zawarcia umowy. Tym samym to działanie zamawiającego może być rozpatrywane w kategoriach roszczenia cywilnoprawnego, składanego do właściwego sądu powszechnego – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z dnia 20 kwietnia 2009 roku.

Prawidłowa gwarancja wadialna

Sygn. akt KIO/UZP 983/09

Skoro gwarancja ani nie wymienia wszystkich przesłanek zatrzymania wadium, ani nie odwołuje się w sposób ogólny do przepisu art. 46 Prawa zamówień publicznych, ani nawet nie można twierdzić, że nieprawidłowa treść gwarancji wynika z niezgodnych z przepisami czynności Zamawiającego, należy uznać, że wadium nie zostało wniesione prawidłowo – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z dnia 10 sierpnia 2009 roku.

Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów

Sygn. akt KIO/967/09

Pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów, ponieważ przeczyłoby to istocie oferowania produktów równoważnych i czyniłoby możliwość oferowania produktów równoważnych pozorną i w praktyce niemożliwą do spełnienia. – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z dnia 6 sierpnia 2009 roku.

Można przedłożyć certyfikat wystawiony na podwykonawcę

Sygn. akt KIO/832/09

Dopuszczalna jest sytuacja, w której dołączony do oferty dokument potwierdzający posiadanie wymaganego certyfikatu wystawiony jest na podwykonawcę, któremu powierzona zostanie realizacja części zamówienia obejmująca roboty objęte rzeczonym certyfikatem – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z dnia 16 lipca 2009 roku.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie