Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne po zmianach dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych"

Prowadzący: Ewa Żak
Data rozpoczęcia: 2018-02-26
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Radom, sala konferencyjna Hotelu Gromada, ul. Narutowicza 9, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Ewa Żak - prawnik, która doradza wielu podmiotom. Opiniuje szereg postępowań, w tym głównie dokumenty o udzielenie zamówienia publicznego. Praktyka poparta jest także zastępstwem procesowym przed Krajową Izbą Odwoławczą. Autorka licznych artykułów w prasie branżowej. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Konsultant – udziela konsultacji merytorycznych, obejmujących swoim zakresem trudne zagadnienia zamówień publicznych, ich interpretacje prawne i praktyczne. Chętnie pomaga swoim słuchaczom telefonicznie i drogą korespondencji elektronicznej bez zaangażowania finansowego. Szkoleniowiec i doradca zamówień publicznych – od ponad 21 lat zajmuje się zagadnieniami zamówień publicznych. Od 18 lat prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Dynamiczny charakter wykładu, praktyczne przykłady, dobry kontakt ze słuchaczami - to kierunki, które wpływają na ogromne zainteresowanie uczestników szkolenia tematyką zamówień publicznych. W wykładach uczestniczy rocznie tysiące zadowolonych i usatysfakcjonowanych słuchaczy. Liczne doradztwo, jakiego dokonuje - świadczy o dużym zaufaniu. Doświadczenie - zdobywane od 1995 roku poprzez współpracę z wieloma podmiotami. Posiada wszechstronne i bogate doświadczenie praktyczne, uzyskane pracą zawodową w publicznych zakładach. Doskonale zorientowana w specyfice funkcjonowania zamawiających, głównie ochrony zdrowia jak i wykonawców. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne (jednostki samorządu terytorialnego, publiczne zakłady ochrony zdrowia). Od kilkunastu lat niezmiennie zajmuje czołową pozycję popularności trenera i szkoleniowca.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. WPROWADZENIE - zestawienie przepisów obowiązujących w systemie Prawa zamówień publicznych.
 2. Źródła informacji o przetargach. Obowiązki informacyjne zamawiającego, uprawnienia wykonawcy, jawność oraz dostęp do informacji.
 3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych: wyłączenia przedmiotowe, wyłączenia podmiotowe, usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 4. Organizacja i funkcjonowanie komórki zamówień publicznych w jednostce – przepływ informacji.
 5. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o wartości poniżej i powyżej progów unijnych – różnice.
 6. Komisje przetargowe:
  • Skład komisji przetargowej i sposób powołania członków oraz biegłych i rzeczoznawców – problemy praktyczne.
  • Członkowie komisji oraz biegli - osoby wykonujące czynności w ramach procedury.
  • Zatwierdzenie przez kierownika jednostki – terminy graniczne.
  • Dokumentowanie posiedzeń komisji - uchybienia.
 7. Klucz właściwego prowadzenia procedur:
  • Definicje: cykl życia, dostawy, oznakowania (etykiety), najkorzystniejsza oferta.
  • Szacowanie wartości zamówienia – dzielenie zamówienia na części - dostawy i usługi powtarzające się okresowo.
  • Opis przedmiotu zamówienia - znaczenie nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV); znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotu zamówienia a rozwiązania równoważne. Dialog techniczny.
  • Skutki wadliwie skonstruowanego opisu przedmiotu zamówienia – możliwość wnoszenia odwołań na opis przedmiotu zamówienia.
  • Dobór trybu - zagadnienie optymalnego doboru trybu udzielenia zamówienia.
  • Wadium – formy wnoszenia, zwrot, zatrzymanie, ponowne wniesie wadium. Odzyskiwanie zatrzymanego wadium.
  • Podwykonawstwo w postępowaniach na dostawy, usługi, roboty budowlane. Obowiązki zamawiającego i uprawnienia wykonawcy. Zastrzeżenie przez zamawiającego osobistego wykonywania kluczowych części zamówienia w przypadku dostaw – ograniczenie podwykonawstwa.
  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – kluczowe elementy.
  • Klauzule i aspekty społeczne i ich odzwierciedlenie w warunkach udziału w postępowaniu.
  • Warunki udziału w postępowaniu, potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i warunki udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji). Wyjaśnienia w zakresie spełnienia / niespełnienia warunków udziału. Zasady bezpiecznego uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnienie warunku.
  • Uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) i zasady jego stosowania.
  • Katalog dokumentów i oświadczeń na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
  • Korzystanie z zasobów innych podmiotów – wymagane dokumenty.
  • Kryteria oceny ofert: kryteria pozacenowe przedmiotowe, w tym kryteria jakościowe, kosztowe, funkcjonalne i środowiskowe. Kryteria podmiotowe: kwalifikacje i doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia. Jednoczesne stosowanie kilku kryteriów pozacenowych i wpływ na przejrzystość procedury.
  • Opis sposobu oceny ofert – zasady przeprowadzania.
  • Załączniki do specyfikacji – zasady bezpiecznego konstruowania załączników.
 8. Procedura Przetargu Nieograniczonego po nowelizacji krok po kroku:
  • Wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i zasady dokumentowania.
  • Publikacja ogłoszeń.
  • Zasady komunikacji z wykonawcami - odpowiedzi na pytania do specyfikacji a bezprawne próby wpływu na zamawiającego – strategie postępowania wykonawców a uchybienia proceduralne zamawiających.
  • Badanie i ocena ofert - weryfikacja ofert na podstawie oświadczeń i możliwe problemy:
   1. Obowiązek żądania dokumentów od wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
   2. Obowiązki i możliwości zamawiającego w zakresie rażąco niskiej ceny – ciężar dowodu.
   3. Badanie rażąco niskiej ceny a badanie rażąco niskiej składowej ceny.
   4. Niewspółmiernie wysokie ceny w postępowaniu a nowe obowiązki zamawiającego.
   5. Przesłanki odrzucenia oferty.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty – dokumentowanie czynności.
  • Podpisanie umowy z wykonawcą – obowiązki dotyczące ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 9. CZĘŚĆ WARSZTATOWA: analiza treści ogłoszenia o zamówieniu na dostawy, usługi, roboty budowlane – praktyka działania w przypadku wychwycenia błędów.
 10. Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – przykłady rozwiązań.
 11. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
 12. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 13. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci korekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
 14. Zamówienia publiczne do progu stosowania ustawy – regulacje wewnętrzne i dokumentowanie.
 15. Dokumentowanie zamówień do progu stosowania ustawy PZP.
 16. Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga.
 17. CZĘŚĆ WARSZTATOWA - dokumentowanie zamówień w tym zamówień wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy – omówienie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.
 18. Umowy w sprawach zamówień publicznych. Aneksowanie umów. Umowa ramowa. Umowy wieloletnie. Kary umowne.
 19. Kontrola, nadzór i odpowiedzialność w zamówieniach publicznych:
  • sankcje z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
  • organy właściwe do przeprowadzenia postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  • kary finansowe.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
690,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 850,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie