Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne w roku 2018 – warsztat dla osób zaawansowanych. Wprowadzenie do obowiązkowej elektronizacji."

Prowadzący: Piotr Sperczyński
Data rozpoczęcia: 2018-02-21
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Toruń, Hotel Gromada, ul. Żeglarska 10, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Piotr Sperczyński – jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1995 roku - doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób, a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 19 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
DZIEŃ 1:
 1. Aktualny stan prawny wraz z zestawieniem najważniejszych aktów wykonawczych koniecznych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 2. Planowanie zamówień publicznych - praktyczne rozwiązania - warsztaty i ćwiczenia obejmujące ustalenie wartości zamówienia, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa (art. żywnościowe), usługa (projekty), robota budowlana (remonty).
 3. Sprawozdanie z udzielonych zamówień w roku 2017 - analiza druku sprawozdania – warsztaty i ćwiczenia na praktycznych przykładach.
 4. Wartość zamówienia – zasady obliczenia/gotowe rozwiązania dla dostawy usługi, roboty budowlanej - wpływ usta-lonej wartości zamówienia na dalsze elementy proceduralne - rażąco niska cena, unieważnienie postępowania.
 5. Opis przedmiotu zamówienia – elementy kluczowe. Wymagania zakreślone zapisami ustawy i aktów wykonaw-czych:
  • Uczciwa konkurencja – oferty „równoważne” - jak sprawdzić i jakie zapisy wprowadzić do siwz?
  • Umowa o pracę – wymagania i obowiązki w trakcie składania oferty, jej badania i realizacji umowy (opinie i tezy wyroków KIO) – przykładowe rozwiązania.
  • Badanie ofert pod kątem oferowanego przedmiotu zamówienia – kiedy poprawić omyłkę (art. 87 ust 2 pkt 3), a kiedy odrzucić ofertę (art. 89 ust 1 pkt 2)?
  • Dodatkowe wymagania wynikające z praktycznego przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz realiza-cji umowy.
 6. Kryteria oceny ofert - cykl życia produktu – 60% - przykładowe kryteria oceny ofert gdy przedmiotem zamó-wienia jest: dostawa, usługa czy robota budowlana (3 przykładowe rozwiązania dla każdego przedmiotu) gotowe do wprowadzenia do siwz w trybie przetargu nieograniczonego.
 7. Warunki wykonania zamówienia - projekt wzór umowy:
  • Opis przedmiotu zamówienia w umowie – zasady sprawdzenia i zmiany.
  • Termin wykonania – odbiór / faktura / protokoły i nieprawidłowości.
  • Odstąpienie od umowy – kary umowne.
  • Specyfika robót budowlanych – dodatkowe wymagania i obowiązki.
  • Oferta i zobowiązania tam podjęte w stosunku do siwz / realizacji umowy.
  • Inne elementy projektu /wzoru umowy.
 8. Warunki udziału w postępowaniu – wykluczenia na przykładach rozwiązania zawartego w siwz - oddzielnie proce-dura o wartości do i pow. kwot unijnych – art. 11 ust 8 - ćwiczenia warsztatowe:
  • Jak budować warunki udziału w postępowaniu, gdy przedmiotem zamówienia jest dostawa, a jak gdy usługa lub robota budowlana?
  • Podwykonawca i konsorcjum po zmianach w procedurze przygotowania siwz – schemat postępowania.
  • Udostępnienie zasobów innego podmiotu – ćwiczenia warsztatowe. Wymagane dokumenty.
  • JEDZ –problemy z jego wypełnieniem i późniejszą jego oceną przez zamawiających – ćwiczenia. Zmiany.
 9. Procedura badania i oceny ofert – ćwiczenia warsztatowe:
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „odwróconej” (zastosowanie art. 24aa ust 1).
  • Badanie i ocena ofert w przypadku procedury „klasycznej”.
  • Badanie i oceny ofert w procedurze „mieszanej” (zastosowanie art. 26 ust 2f).
  • Procedura żądania wyjaśnień/poprawa treści oferty (rażąco niska nie tylko cena, błędy w ofertach i omyłki – tezy wyroków KIO).
  • Wybór oferty najkorzystniejszej – obowiązkowe czynności i procedura.
  • Czynność unieważnienia postępowania – elementy składowe.
 10. Zawarcie umowy i jej realizacja – ćwiczenia warsztatowe:
  • Zawarcie umowy i spełnienie wymagań przez wykonawcę przed jej podpisaniem.
  • Zmiany do umowy – aneksy. Zasady oceny prawidłowych i nieprawidłowych zmian. Uzasadnienia dokonywanych czynności.
  • Zakończenie realizacji umowy – odbiory/płatności a podwykonawstwo (szczególnie w przypadku umów o roboty bu-dowlane).
  • Gwarancja i rękojmia – podstawowe wymagania i szczegóły które warto znać i pamiętać.
 11. Środki ochrony prawnej – odwołanie do KIO. Technika praktycznego podejścia do procedury odwoławczej – możli-wość wycofania się z podjętych wcześniej decyzji. Tezy wyroków KIO – sprzeczności na które należy zwrócić uwagę.
 12. Podsumowanie dnia. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja.

DZIEŃ 2: ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (EZP) w roku 2018. USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO I JEJ KONSEKWENCJE DLA ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. Regulacje prawne związane z wprowadzeniem EZP.
 2. Przedziały czasowe związane z wprowadzeniem „elektronicznych zamówień” i zestawienie wymagań wynikających z przepisów prawa: przygotowanie do postępowania, wszczęcie postępowania, termin składania ofert – otwarcie, pro-cedura badania i oceny ofert – wybór wykonawcy, czynności do zawarcia umowy, realizacja zamówienia publicznego (umowy).
 3. Strona techniczna wymagań związanych z EZP. – przedziały czasowe.
 4. Praktyczne podpowiedzi w zakresie sposobu postępowania: wymagania dotyczące komunikacji z wykonawcami - zapisy w siwz i w ogłoszeniu o zamówieniu, wymagania dotyczące składania ofert / oświadczeń / JEDZ / pytań / wyja-śnień / uzupełnień / nowych dokumentów - zapisy w siwz, ogłoszeniu o zamówieniu, inne – szczegóły w trakcie szkole-nia.
 5. Warsztaty – ćwiczenia wybranych elementów prowadzonego postępowania w procedurach EZP – przetarg nieo-graniczony.
 6. Przechowywanie, udostępnienie, dokumentacji z postępowania (EZP) – PRAKTYCZNIE - zestawienie regulacji prawnych, rodzaje / formy dokumentacji z postępowania, udostępnienie dokumentacji na wniosek – teoria i praktyka – przykłady, sposób przechowywania - warsztaty i ćwiczenia obejmujące praktyczny sposób postępowania zamawiają-cego w przypadku stosowania EZP.
 7. Zestawienie zmian które należy dokonać w związku z EZP – schemat zebranych wymagań i obowiązków z uwzględ-nieniem przedziałów czasowych.
 8. Jawność w procedurach zamówień publicznych – Ustawa o jawności życia publicznego a Ustawa o dostępie do in-formacji publicznej: zestawienie regulacji prawnych obejmujących procedury wynikające z ustawy pzp, obowiązek – upowszechnienia informacji związanych z prowadzonych postępowaniem i realizowaną umową, wybrane elementy jaw-ności zamówień publicznych. Czy oświadczenia majątkowe – jeżeli tak to kiedy i kto? - praktyczne podpowiedzi.
 9. Podsumowanie szkolenia. Odpowiedzi na pytania i wątpliwości. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla:
 • pracowników działów zamówień publicznych
 • osób sprawujących nadzór nad procedurami zamówień publicznych w jednostce,
 • kierowników jednostek,
 • księgowych,
 • członków komisji przetargowych,
 • pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie lub prowadzenie postępowań do i powyżej 30 000 euro,
 • pracowników różnych działów odpowiedzialnych za szacowanie i opis przedmiotu zamówienia - również w przypadku zamówień do 30 000 euro,
 • wykonawców zainteresowanych pozyskaniem wiedzy praktycznej,
 • osób kontrolujących zamówienia publiczne,
 • innych osób zainteresowanych poszerzeniem, uaktualnieniem swojej wiedzy na temat zamówień publicznych w praktycznym stosowaniu.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.


Cena:
780,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 780,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 960,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. Dla wpłat dokonanych w 2017 roku (uznanie rachunku) – fakturę wystawiamy z datą grudzień 2017.

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie