Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Szkolenie:
Temat:

"Zamówienia publiczne po zmianach dla początkujących z uwzględnieniem zamówień do 30 tys. euro i wytycznych rozporządzenia dotyczącego środków komunikacji elektronicznej w zamówieniach publicznych"

Prowadzący: Łukasz Mackiewicz
Data rozpoczęcia: 2018-02-28
Czas trwania: 2 dni
Miejsce: Białystok, sala konferencyjna Hotelu Silver, ul. Mikołaja Kopernika 97, godz. 9:30-15:30
Informacje o prowadzącym:
Łukasz Mackiewicz - radca prawny specjalizujący się w procedurze administracyjnej, zamówieniach publicznych, z doświadczeniem jako pracownik zamawiającego oraz kontroler zamówień publicznych. Dzięki praktyce zawodowej posiada szeroką wiedzę nie tylko z zakresu przygotowania dokumentacji przetargowych oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia ale również z zakresu finansowania projektów infrastrukturalnych i środowiskowych, jak również z zakresu odpowiedzialności osób na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej, pracowników zamawiającego oraz podmiotów biorących udział w postępowaniach przetargowych. Występuje jako pełnomocnik wykonawców i zamawiających w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych. Ceniony za rzetelną wiedzę zarówno z zakresu zamówień publicznych jak i projektów unijnych. Uczestnicy szkoleń zwracają uwagę na dynamiczny i ciekawy sposób prowadzenia zajęć, konkretny i jasny przekaz merytoryczny oraz bardzo dobrą interakcję z uczestnikami.Dział:
Zamówienia publiczne, Finanse publiczne, Dyscyplina finansów publicznych

Zakres:
 1. Wprowadzenie – system zamówień publicznych – zestawienie przepisów niezbędnych do prawidłowego pro-wadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. Znaczenie „Dyrektyw unijnych” w prowadzeniu procedur. Dlaczego znajomość treści dyrektyw jest kluczowa z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy.
 3. Praktyczne znaczenie zasad udzielania zamówień publicznych – metody postępowania w sytuacjach niejasnych. Literalne brzmienie przepisów a prawidłowe prowadzenie procedur – błędy wynikające ze stosowania literalnej metody wykładni przepisów.
 4. Nowe progi kwotowe stosowania ustawy. Wyłączenia przedmiotowe stosowania ustawy.
 5. Organy pomocnicze kierownika zamawiającego – komisja przetargowa i zespół do nadzoru nad realizacją za-mówienia.
 6. Kluczowe znaczenie podstawowych definicji w zamówieniach publicznych.
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania krok po kroku – od przygotowania do podpisania umowy. Do-stawa, usługa czy robota budowlana- właściwe określenie rodzaju zamówienia. Dzielenie i łączenie zamówień. Łączenie zamówień różnego rodzaju w jednym postępowaniu.
 8. Szacowanie wartości zamówienia - uzasadnienie oddzielnego szacowania wartości zamówienia. Szacowanie zamówień współfinansowanych ze środków UE.
 9. Prawidłowe zaplanowanie procedury – minimalne terminy prowadzenia procedury przetargu nieograniczonego poniżej i powyżej progów unijnych.
 10. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – poszczególne elementy procedury jak system naczyń powiązanych – wzajemne oddziaływanie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału, kryteriów i zapisów projektu umowy.
 11. Kluczowe elementy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu:
  • Prawne ramy opisu przedmiotu zamówienia – najczęściej spotykane naruszenia w zakresie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia w oparciu o wyniki kontroli Prezesa UZP; określenie a opisanie przed-miotu zamówienia – praktyczne konsekwencje dla zamawiającego.
  • Nazwy, znaki towarowe, patenty – kiedy można stosować, na co zwrócić uwagę w opisach przedmiotu zamówienia dostarczanych przez zewnętrznych wykonawców;
  • Obowiązek wskazania wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę – obligatoryjne i fakulta-tywne elementy opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postepowaniu i kryteriów oceny ofert;
  • Praktyczne konsekwencje zaskarżalności opisu przedmiotu zamówienia;
  • Nieprawidłowości na etapie opisu przedmiotu zamówienia a nałożenie tzw.: korekty finansowej”.
  • Warunki udziału w postępowaniu i przesłanki wykluczenia – ocena sposobu spełniania warunków udzia-łu w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu.
  • Zakres dokumentów jakich może żądać zamawiający – praktyczne skutki żądania dokumentów nad-miernych.
  • Katalog przesłanek wykluczenia i zakres dokumentów, jakich może żądać zamawiający.
  • Wykazanie warunków udziału przez konsorcjum – zasady sumowania potencjału.
  • Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego – praktyczne konsekwencje dla prowadzonej procedury. Podwykonawstwo – zasady wprowadzania ograniczeń
  • Wadium – niezbędne informacje w treści specyfikacji a nieprawidłowości na etapie oceny ofert.
  • Kryteria oceny ofert – skutki wskazywania „pozornych” kryteriów pozacenowych:
   • definicje,
   • opis sposobu przyznawania punktów
   • zasady stosowania kryteriów jakościowych,
 12. Obowiązki publikacyjne zamawiającego. Pytania do treści siwz i ogłoszenia – obowiązkowa odpowiedź na py-tania wykonawców – kiedy brak odpowiedzi nie rodzi negatywnych konsekwencji dla zamawiającego.
 13. Przetarg nieograniczony – procedura prosta i odwrócona – podobieństwa i różnice.
  • Obowiązki publikacyjne – właściwe określenie momentu wszczęcia postępowania,
  • Zasady komunikacji z wykonawcami – dlaczego nie jest właściwe równoległe korzystanie z różnych form komunikacji;
  • Dokumenty przedmiotowe i podmiotowe w postępowaniu,
  • Zakres badania dokumentów i oświadczeń,
  • Oświadczenie dołączane do oferty a dokumenty i oświadczenia potwierdzające – zasady postępowania.
  • Protokół z postępowania – zasady wypełniania i konsekwencje błędów.
 14. Zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro – zasada konkurencyjności w praktyce.
 15. Zamówienia współfinansowane ze środków UE: zasada konkurencyjności w zamówieniach publicznych.
 16. Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE.
 17. Nieprawidłowości w zamówieniach współfinansowanych ze środków UE oraz ich konsekwencje w postaci ko-rekt finansowych – zasady wymierzania oraz wysokość korekt.
 18. Dyskusja.Organizator szkolenia: Centrum Doradztwa i Kształcenia "Nowe Przetargi" widnieje w rejestrze instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie pod numerem ewidencyjnym 2.18/00040/2007. Firma znajduje się również w ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie.

Zakres proponowanego szkolenia jest opracowaniem autorskim CDIK Nowe Przetargi w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 24, poz. 83 ze zm.) i podlega ochronie prawnej przewidzianej zapisami tej ustawy.
Uczestnicy:
Szkolenie przeznaczone jest głównie dla osób rozpoczynających pracę w zamówieniach publicznych zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Metodologia:
Szkolenie prowadzone jest metodą interakcyjną, metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach.

Informacje dodatkowe:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777 lub adres poczty elektronicznej: szkolenia@noweprzetargi.pl.

W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: (22) 225 28 42, (17) 85 33 777, 801 889 888 oraz 607 801 192, 607 411 300.Cena:
690,- zł

Cena zawiera:
Koszt uczestnictwa 1 osoby w szkoleniu wynosi 690,- zł w przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W pozostałych przypadkach koszt szkolenia wynosi 850,- zł brutto (VAT 23%) i obejmuje pisemny certyfikat uczestnictwa sygnowany przez wykładowcę i organizatora, koszt materiałów, lunch, serwis kawowy. UWAGA!!!

Przy zgłoszeniu powyżej 3-ech osób cena szkolenia negocjowana indywidualnie.Opcje:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w formule szkolenia zamkniętego - realizowanego na zlecenie zamawiającego we wskazanym czasie i miejscu. Główną zaletą organizowanych przez nas szkoleń zamkniętych jest dopasowanie ich zakresu do indywidualnych potrzeb konkretnego klienta.

 

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie