Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Unia Europejska

Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w innym kraju członkowskim UE

Podstawą systemów zamówień publicznych w Państwach Członkowskich UE są dyrektywy, które regulują procedury przetargowe zarówno w zakresie zamówień tzw. klasycznych – dyrektywa 2004/18/WE, jak i sektorowych – dyrektywa 2004/17/WE. Przepisy dyrektyw odnoszą się do zamówień o wartości powyżej tzw. progów unijnych. Dotyczy to również procedur odwoławczych regulowanych na szczeblu unijnym dyrektywą 89/665/EWG i zmieniającą ją dyrektywą 2007/66/WE.

Gdzie szukać informacji o zamówieniach publicznych w Państwach Członkowskich UE?

Źródłem najbardziej aktualnych i szczegółowych informacji na temat systemów zamówień publicznych w poszczególnych Państwach Członkowskich są strony internetowe instytucji, w kompetencji których leżą zamówienia publiczne.

SIEĆ KONTAKTOWA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Public Procurement Network – PPN)

Sieć kontaktowa PPN oparta jest na nieformalnej współpracy państw europejskich, w związku z czym nie posiada ukształtowanej struktury ani konkretnych procedur działania. Przewodnictwo w PPN sprawowane jest na zasadzie rotacji i dobrowolności przez poszczególne państwa. Od 1 lipca 2011 r. prezydencję w PPN sprawuje Szwecja. Od 1 stycznia 2013 r. uległy zmianie zasady obejmowania przewodnictwa w PPN - będzie ono sprawowane przez dwa kraje, które w danym roku będą przewodziły Radzie UE.

Dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane a także w związku z dyrektywami 2004/18/WE i 2004/17/WE wskazującymi kryteria i zasady kwalifikacji kandydatów lub oferentów, zamawiający mogą żądać od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

E-CERTIS

Komisja Europejska opracowała i udostępniła na swojej stronie internetowej narzędzie e-CERTIS, które ma za zadanie pomóc zarówno wykonawcom, jak i instytucjom zamawiającym w ustaleniu, jakie informacje są wymagane lub przedstawiane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w innych państwach oraz w określeniu wzajemnie uznawalnych odpowiedników.

Środki ochrony prawnej

W celu dochodzenia swoich praw, które zostały naruszone przez zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy mogą korzystać ze środków ochrony prawnej przewidzianych w tzw. dyrektywie odwoławczej. Określono w niej minimalne standardy dla procedur odwoławczych, które szczegółowo regulowane są już na poziomie krajowym i w związku z tym mogą różnić się w poszczególnych Państwach Członkowskich. W zależności od sposobu organizacji systemu odwoławczego w danym kraju odwołanie może zostać złożone do sądu krajowego bądź do specjalnego organu odwoławczego (np. w Polsce – Krajowa Izba Odwoławcza).

Publikacje

Przewodnik eksportera po 44 rynkach – zawiera przydatne dla przedsiębiorców informacje dotyczące m.in. zamówień publicznych.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie