Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Artykuly

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu po nowelizacji w przetargu nieograniczonym - oświadczenia a oświadczenia lub dokumenty potwierdzające


Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w swoim głównym założeniu zmieniła sposób i moment weryfikacji spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu. Na mocy „starych” przepisów procedura przetargu nieograniczonego była procedurą jednoetapową – zamawiający żądał (na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 pzp) dołączenia do oferty stosowanych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Nadto na podstawie art. 26 ust. 2a pzp wykonawca na żądanie zamawiającego zobowiązany był wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków udziału w postępowaniu brak podstaw do wykluczenia.

Ustalenie prawidłowego sposobu obliczenia ceny ofertowej – właściwa stawka VAT w zamówieniach publicznych w świetle ostatniej zmiany Ordynacji podatkowej (Dz.U.2015 poz. 1649)


Na mocy przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2015 poz. 2164 – dalej jako pzp) cena w zamówieniach publicznych to cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915), a więc cena brutto. W wyniku pojawiających się kontrowersji co do obowiązku badania stawki podatku od towarów i usług przez zamawiających i skutków stwierdzenia zastosowania niezgodnej z przepisami stawki podatku VAT, Sąd Najwyższy w dniu 20 października 2011 r. wydał dwie uchwały (III CZP 52/11 i III CZP 53/11). Zgodnie z przyjętym stanowiskiem określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, o ile nie zachodzą przesłanki do poprawienia błędnie wskazanej stawki podatku jako oczywistej omyłki.

Pismo wykonawcy w trakcie postępowania – czy istnieje prawny obowiązek udzielania odpowiedzi?


W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia zdarza się, że wykonawcy wysyłają do zamawiającego pisma, w których informują o działaniach w ich ocenie sprzecznych z przepisami prawa, przedstawiają własne propozycje zapisów specyfikacji, czy też dokonują interpretacji zapisów umieszczonych w ofertach konkurencji. Pojawia się zatem pytanie, w jaki sposób powinien postąpić zamawiający w sytuacji, w której otrzyma takie pismo od wykonawcy, przy czym pismo nie jest ani wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji złożonym na podstawie art. 38 ustawy pzp, ani też wnioskiem o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami na podstawie art. 96 ustawy pzp.

Konsekwencje ustalenia pozacenowych kryteriów oceny ofert niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych


Jedną ze zmian dokonanych na mocy ostatniej nowelizacji ustawy pzp jest obowiązek stosowania przez zamawiających pozacenowych kryteriów oceny ofert we wszystkich postępowaniach, za wyjątkiem sytuacji, w której przedmiot zamówienia jest powszechnie dostępny i posiada ustalone standardy jakościowe. Dodatkowo, zamawiający należący do sektora finansów publicznych, są zobligowani do wykazania w załączniku do protokołu postępowania, sposobu w jaki zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w okresie korzystania z przedmiotu zamówienia. Nowelizacja wymusza na zamawiających zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Pomijając argumenty podnoszone za i przeciw wprowadzonym regulacjom, zwrócić należy szczególną uwagę na konsekwencje niezastosowania bądź niewłaściwego zastosowania pozacenowych kryteriów oceny ofert.

Zatrzymanie wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.


Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm. – dalej jako „pzp”) nałożyła na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pzp, nie złożył dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wykładnia językowa omawianego przepisu prowadzi do wniosku, że warunkiem zatrzymania przez zamawiającego wadium na jego podstawie, jest łączne istnienie następujących przesłanek:

    1. wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 pzp,
    2. niezłożenia dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw,
    3. winy po stronie wykonawcy.

Renata Niemczyk: Naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych w obszarze budownictwa


Celem systemu zamówień publicznych jest przede wszystkim stworzenie mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie środków publicznych przy realizacji założonych zadań i zapewnienie ich maksymalnej ochrony. Istotnym elementem tego systemu są przepisy, gwarantujące zamawiającym dokonywanie wyboru ofert na podstawie kryteriów merytorycznych i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców bezwzględnie wymagane przy przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( przywołane w art. 7, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wyrazem takiego stanowiska jest przyjęcie w ustawie Prawo zamówień publicznych, zapisów dotyczących m.in.:

Jacek Jerka: Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych

NowePrzetargi.pl: Jest II połowa sierpnia – proszę powiedzieć jakie w chwili obecnej są losy nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, nowelizacji wdrażającej tzw. Dyrektywę Obronną UE? Czy jest szansa żeby została uchwalona przed wyborami do parlamentu w październiku b.r.?

Jacek Jerka: Z informacji, które obecnie posiadam wynika, że założenia nowelizacji, której celem podstawowym jest wdrożenie przepisów unijnej Dyrektywy Obronnej, uzgodniła Rada Ministrów. Teraz zaś trwają prace mające na celu zredagowanie tekstu samej ustawy, która po uzgodnieniach międzyresortowych i jej przyjęciu przez Radę Ministrów zostanie skierowana do Sejmu. Z racji tego, że Sejm ma przed sobą już jedynie krótki okres funkcjonowania wynikający z roku wyborczego i upływu kadencji, istnieje duże zagrożenie, że propozycja, która zostanie przez rząd uchwalona i wniesiona do Sejmu może nie zostać przeprowadzona przez cały proces legislacyjny w parlamencie. Czy tak się stanie nie wiemy, szanse na uchwalenie tej nowelizacji nie są jednak w mojej ocenie duże.

Michał Badura: Nowa przesłanka wykluczenia – pole do nadużyć?

Śledząc ewolucję, jakiej ustawicznie podlega polskie prawo zamówień publicznych, łatwo można zauważyć pewną prawidłowość. Otóż, kolejne nowelizacje ustawy, zarówno te „mniejsze”, jak i „większe”, odpowiadają cyklicznie nawracającym trendom – prowadzącym, z punktu widzenia wykonawców, bądź do liberalizacji, bądź do zwiększenia restrykcyjności zapisów ustawy. Po dłuższym okresie ułatwiania przedsiębiorcom życia, najwyraźniej nadchodzą ponownie czasy większej „władzy” w rękach zamawiających.

Prezydent podpisał bowiem kolejną nowelizację prawa zamówień publicznych. Jej efektem jest dodanie do ustawy tylko jednego przepisu – oznaczonego jako art. 24 ust. 1 pkt 1a. Zgodnie z nim, zamawiający będą mieli prawo wykluczać z postępowania wykonawców, z którym wcześniej rozwiązali lub odstąpili od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności za które to wykonawca ponosił odpowiedzialność. Odium wynikające z zerwania umowy dotykać będzie wykonawców przez trzy lata od tego zdarzenia.

Józef Edmund Nowicki: Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie nie powinno już budzić wątpliwości

W maju 2009 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (w skrócie UZP) została zamieszczona opinia „Udzielanie zamówień na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie”, w której UZP uznał, że „(…) udzieleniem zamówienia publicznego jest zawarcie z zakładem ubezpieczeń przez pracodawcę, zobowiązanym do stosowania Pzp, na rzecz pracowników grupowych umów ubezpieczenia na życie.”. W opinii Urząd Zamówień Publicznych stwierdził, że „(…) ustawa Pzp nie rozróżnia, kto uiszcza wynagrodzenie wykonawcy oraz na czyją rzecz jest on zobowiązany spełnić przedmiot umowy. W doktrynie Prawa zamówień publicznych wskazuje się, iż przepisami tej ustawy objęte są również sytuacje, gdy płatność za usługę realizowana jest nie przez zamawiającego, ale przez osobę trzecią. Stąd należy przyjąć, iż lege non distinquente płatność za usługę może być dokonana przez podmiot trzeci i na jego rzecz może być wykonane świadczenie stanowiące przedmiot umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z sytuacją opisaną powyżej mamy do czynienia w przypadku grupowych umów ubezpieczeń na życie zawieranych z zakładem ubezpieczeniowym prze pracodawcę, zobowiązanym do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na rzecz jego pracowników. W zaistniałych okolicznościach z punktu widzenia przedmiotowej ustawy, pracodawca jest zamawiającym, a zakład ubezpieczeń wykonawcą.”.

Marek R. Jankowski: Ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych

Ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych nadal nastręczają wielu problemów. Głos w dyskusji zabrała Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, ale debatę kończy opinia Departamentu Reformy Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów z dnia 10 grudnia br.

Nie jestem przeciwnikiem ubezpieczeń grupowych na życie, zwłaszcza w jednostkach sfery finansów publicznych, ale jestem zagorzałym orędownikiem przestrzegania obowiązującego prawa. Prawa, które musi być przestrzegane przez wszystkich, a nie „układane” wg. własnych potrzeb. Trudno sobie wyobrazić sytuację, kiedy do zapisów ustawy, ten komu przyjdzie na to ochota lub będzie miał w tym jakiś interes, dopisze słowo, zdanie i zmieni sens, lub uzna, że ustawodawca się pomylił, bo tak mu się wydaje. Od maja 2009 roku rozgorzała ogólnopolska dyskusja wokół opinii UZP w sprawie obowiązku organizowania przetargów na ubezpieczenia grupowe na życie w jednostkach finansowanych ze środków publicznych. Chętnych do komentowania tej opinii jest wielu; znawców przedmiotu, teoretyków, praktyków, specjalistów od zamówień publicznych, ubezpieczeń i nie wiadomo kogo jeszcze. Jakoś w gronie szacownych dyskutantów nie znajduję fachowców od Prawa finansów publicznych. A to od tego powinno się zacząć jakiekolwiek dyskusje. Zatem:

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie