Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Orzecznictwo Arbitrów
Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość polubownego rozstrzygania sporów wynikających w związku z prowadzeniem procedur zamówień publicznych. Odwołania rozstrzygają arbitrzy. Kwestie te reguluje Ustawa w Dziale VI Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198).

Wyrok z dnia 16 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1581/17 Potencjał podmiotu trzeciego – możliwość zastąpienia podmiotu, na którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ust. 5 ustawy Pzp)

„Przede wszystkim umknęło uwadze Zamawiającego (i Przystępującego), że choć powyższe trzy pytania zadane przez sąd krajowy zmierzały do uzyskania odpowiedzi dotyczącej szerszego zakresu zagadnień niż związanych ze stanem faktycznym rozstrzyganej przez siebie sprawy (czyli dopuszczalności uzupełnienia wykazu o inne dostawy niż objęte wykazem załączonym do oferty), Trybunał w ślad za rzecznikiem generalnym udzielił odpowiedzi 56 wyłącznie w odniesieniu kwestii możliwości takiego uzupełnienia w sytuacji zaistniałej w analizowanym postępowaniu o udzielenie zamówienia, czyli dopuszczalności powołania się po upływie terminu składania ofert na doświadczenie innego podmiotu, którego nie wskazał w pierwotnej ofercie.

Wyrok z dnia 24 sierpnia 2017 r., sygn. akt KIO 1602/17 Potencjał podmiotu trzeciego – możliwość zastąpienia podmiotu, na którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ust. 5 ustawy Pzp)

„W przedmiotowym postępowaniu określenie, czy prawnik spoza danej kancelarii będzie kwalifikowany jako „zasób własny”, czy też podwykonawca, jest dość trudne. O ile kancelaria prowadzona w formie spółki może być tylko podwykonawcą, to w przypadku prawników wykonujących swoją działalność jednoosobowo nie jest to jednoznaczne, ponieważ z jednej strony są oni przedsiębiorcami (przynajmniej mogą być, jeśli prowadzą kancelarię) i mogą być podwykonawcami, to z drugiej – są osobami fizycznymi, które można zatrudnić czy to na podstawie umowy o pracę, czy też o współpracę (jest to forma często stosowana przez kancelarie). Zatem, w zależności od przyjętej formy, mogą być zarówno podwykonawcami („kancelaria”), jak i zasobem własnym (pracownik/wspólpracownik). W stosunku do A na podstawie informacji zawartych w formularzu JEDZ, wiadomo, że prowadzi działalność w postaci „Kancelarii Radcy Prawnego B. A.”, a więc jednoosobowo, brak jest natomiast dalszych informacji w tym zakresie, które można by poddać ocenie.

Wyrok z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1183/17 - Potencjał podmiotu trzeciego – możliwość zastąpienia podmiotu, na którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ust. 5 ustawy Pzp)

„Na wstępie Izba, stwierdziła jednoznacznie, że dokumentowi JEDZ nie można przypisać charakteru dokumentu wstępnego, albowiem żaden z przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, czy też dyrektywy, takiego charakteru temu dokumentowi nie przypisuje. Zatem wykonawca składający ten dokument, który stanowi jednocześnie jego oświadczenie, deklaruje/oświadcza zamawiającemu szereg różnych okoliczności, które mają potwierdzać m.in. spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest tym oświadczeniem związany i tylko w bardzo szczególnych okolicznościach mogą być składane względem tego oświadczenia wyjaśnienia, czy też zmiany. Powyższą tezę potwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2017 roku, sygn. akt C-387/14, w którym Trybunał, odpowiadając na pytanie Izby udzielił jednoznacznej odpowiedzi:

Wyrok z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt KIO 1380/17 - Potencjał podmiotu trzeciego – możliwość zastąpienia podmiotu, na którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (art. 22a ust. 5 ustawy Pzp)

„W odniesieniu natomiast do samej kwestii możliwości zmiany podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się składając ofertę (ewentualnie – jeśli oferta w ogóle nie zawierała danych w tym zakresie, a powołanie się nastąpiło w dokumentach przedstawianych w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w tym momencie), to kwestię tę rzeczywiście rozstrzyga powołany przez Zamawiającego wyrok TSUE sygn. C-387/14.

Wyrok z dnia 13 grudnia 2016, sygn. akt KIO 2215/16 – usługi społeczne

„W tym miejscu wskazać należy, że w Dziale III Przepisy szczególne w Rozdziale 6 Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi brak jest bezpośredniego odwołania do przepisów zezwalających Zamawiającemu na zwrócenie się do wykonawcy w celu uzyskania wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty, gdyż zgodnie z art. 138l Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne jest prowadzone z zastosowaniem przepisów działu I rozdziału 2a, działu II rozdziału 5, działu V rozdziału 3 oraz działu VI. Natomiast art. 138m Pzp stanowi, że do zamówień na usługi społeczne przepisy art. 22-22d, art. 24, art. 29- 30b oraz 32-35 stosuje się odpowiednio.

Wyrok z dnia 24 stycznia 2017 r., sygn. akt KIO 86/17 – przedsiębiorstwo społeczne

„Przechodząc do rozpoznania przedmiotowej sprawy należało powołać się na przepis art.22 ust. 2 ustawy Pzp stanowiący, że Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

Wyrok z dnia 3 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 139/17 – „istotność” nienależytego wykonania umowy

„Zdaniem Izby Odwołujący błędnie utożsamia „istotność” nienależytego lub niewykonania umowy, o której mowa w hipotezie normy art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp, wyłącznie z określonym stopniem wykonania tej umowy pod względem wartościowym czy rzeczowym, wbrew brzmieniu przepisu, który nie konkretyzuje takiego punktu odniesienia. W przeciwieństwie do uchylonego art. 24 ust. 1 pkt 1a), który wprost wskazywał określoną wartość procentową niezrealizowanego zamówienia w stosunku do wartości umowy {która, wynosiła zresztą zaledwie 5%}. Dla ustalenia znaczenia owej „istotności” z istotne znaczenie ma art. 57 ust. 4 lit. g Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 94, str. 65) {dalej również: „dyrektywa klasyczna” lub „dyrektywa 2014/24”}, gdyż art. 24 ust. 5 pkt 4 pzp stanowi jego implementację do krajowego porządku prawnego.

Wyrok KIO 371/17 z dnia 14 marca 2017 r. – zasada proporcjonalności

„Zasada proporcjonalności w ujęciu szerokim szczególny nacisk kładzie na adekwatność celu i środka użytego do jego osiągnięcia. Z powyższego wynika, że jeżeli cel regulacji prawnej można osiągnąć przy pomocy dwóch środków, przy czym jeden z nich w większym stopniu pogarsza sytuację prawną podmiotu, to należy wybrać ten drugi (R.Alexy, Theorie der

Wyrok z dnia 19 grudnia 2016 r., sygn. akt KIO 2249/16 – JEDZ, procedura odwrócona, wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp oraz art. 26 ust. 2f Pzp

„W ocenie Izby w omawianym zakresie zmiana przepisów Pzp wprowadzona nowelą z dnia 22 czerwca 2016 r. powoduje, iż dla Zamawiającego jest bez znaczenia, czy według stanu na dzień składania ofert wykonawca posiadał dokumenty, potwierdzające że nie podlega on wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu. Istotnym jest to, że wykonawca obowiązany jest złożyć oświadczenie JEDZ, z którego ma wynikać potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania z terminem nie późniejszym niż termin składania ofert. Natomiast przedkładane przez zwycięskiego wykonawcę dokumenty, na podstawie art. 26 Pzp, mają być dokumentami aktualnymi na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. Co nie oznacza wcale, że nie mogą to być dokumenty wystawione po dacie składania ofert. Wręcz przeciwnie. W opisanej sytuacji wykonawca może posługiwać się dokumentami, odzwierciedlającymi stan po terminie składania ofert, z tym zastrzeżeniem, że dokument pozostawać aktualny w zakresie określonej sytuacji danego wykonawcy.”

Wyrok KIO z dnia 23 lutego 2017 r., sygn. akt KIO 279/17, KIO 280/17 – nieprawdziwe informacje, self cleaning

„Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Pzp Zamawiający wyklucza wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. Zamawiający niezasadnie dokonał wykluczenia Odwołującego z postępowania dla obu części zamówienia, uznając że istnieją podstawy do przyjęcia, że nastąpiło – omówione wyżej - wprowadzenie Zamawiającego w błąd. W ocenie Izby argumentacja przedstawiana przez Zamawiającego na rozprawie – jak również w odpowiedzi na odwołanie – nie zasługuje na uwzględnienie. W ocenie Izby Zamawiający uzasadniając swoje stanowisko argumentacją, iż ww. wykonawca - biorąc pod uwagę poprzednie doświadczenia Zamawiającego, jak ...
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie