Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z orzecznictwa KIO

Korzystanie z obcych zasobów w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania oraz w zakresie sytuacji ekonomicznej

Sygn. akt KIO 1754/10

Ustawa Prawo zamówień publicznych skutecznie wyklucza korzystanie z obcych zasobów w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania oraz w zakresie sytuacji ekonomicznej – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 27 sierpnia 2010 roku.


UZASADNIENIE


Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 PZP, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
  3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Z kolei przepis art. 26 ust. 2b PZP daje wykonawcy możliwość polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca wówczas jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Art.47 ust.2 Dyrektywy z kolei stanowi:
„2. Wykonawca może, w stosownych sytuacjach oraz w przypadku konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi powiązań. Musi on w takiej sytuacji udowodnić instytucji zamawiającej, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami, np. przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich podmiotów."

W ocenie Izby przepis ustawy Prawo zamówień publicznych w sposób czytelnie jednoznaczny określa katalog warunków ( zdolności), których zamawiający ma prawo wymagać od wykonawcy. Tą regulację stanowi art.22 ust.1 PZP.

W celu wykazania spełnienia skonkretyzowanych w poszczególnych postępowaniach o udzielenie zamówienia przez zamawiającego warunków, zamawiający może albo żąda od wykonawcy dokumentów na ich potwierdzenie, o czym mówi art.26 ust.1 i 2 PZP.

Nie budzi wątpliwości, na tle obowiązujących przepisów PZP fakt, że dokumenty potwierdzające spełnienie skonkretyzowanych w danym postępowaniu warunków odnoszą się do wykonawcy, który składa ofertę czy jak w przedmiotowym postępowaniu wykonawca, który składa wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu czyli Odwołujący. Odstępstwo od powyższej reguły może dotyczyć następujących warunków: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych, ponieważ w myśl art.26 ust.2b PZP wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów.

Taka regulacja PZP nie ustala prawa do posłużenia się zdolnościami innych podmiotów w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności( art. 22 ust.1 pkt 1 PZP) oraz zdolności ekonomicznej ( art. 22 ust. 1 pkt 4PZP).
(….)

/Zobacz pełny tekst wyroku/

[Zobacz oprogramowanie Orzecznictwo w Zamówieniach Publicznych]
Strona nr: [ 1 ]
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie