Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Dyscyplina finansów publicznych

Wprowadzenie

Nieprawidłowości wychwytywane przy udzielaniu zamówień publicznych to żelazny punkt rozpraw w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Niestety cały szereg wątpliwości w posługiwaniu się ustawą o zamówieniach publicznych bierze się z jej niejednoznacznych, mało przejrzystych przepisów jak i wielokrotnych nowelizacji. Luki prawne uzupełniają jednak w miarę konsekwentnie interpretacje organów orzekających. Dodatkowo od 1 lipca 2005 roku obowiązuje uchwalona 17 grudnia 2004 roku Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotychczas kwestie odpowiedzialności za uchybienia dyscypliny finansów publicznych regulowała ustawa z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych a dokładnie dział V tejże ustawy, który na mocy art. 198 pkt 3 nowej ustawy został uchylony.

Zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Zakres podmiotowy (Art. 4):

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają:

a) osoby wchodzące w skład organu wykonującego budżet lub plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych albo jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych otrzymującej środki publiczne lub zarządzającego mieniem tych jednostek;

b) kierownicy jednostek sektora finansów publicznych;

c) pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych;

d) osoby gospodarujące środkami publicznymi przekazanymi jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych (Art. 17)

Powiązanie pomiędzy zagadnieniami naruszenia dyscypliny finansów publicznych z systemem zamówień publicznych znajdziemy w art. 17 Ustawy:

Udzielenie zamówienia publicznego:

a) wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

b) z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących: przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego; obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; obowiązku uzyskania wymaganej zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych; którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji; z innym, niż wymienione powyżej naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

2. Jeżeli w czasie orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia tego naruszenia, stosuje się ustawę nową, z tym że należy stosować ustawę obowiązującą w czasie popełnienia naruszenia, jeżeli jest ona względniejsza dla sprawcy. Jeżeli według nowej ustawy określone działanie lub zaniechanie objęte orzeczeniem nie stanowi już naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ukaranie ulega zatarciu z mocy prawa.

Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Organami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

I instancja

komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane - komisjami orzekającymi

II instancji

Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest dwuinstancyjne:

I instancja

postępowanie wyjaśniające prowadzone przez rzecznika dyscypliny, postępowanie przed komisją orzekającą,

II instancja

postępowanie odwoławcze przed Główną Komisją Orzekającą.

Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar

Karami za naruszenie dyscypliny finansów publicznych są:

a) upomnienie;
b) nagana;
c) kara pieniężna;
d) zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny publicznych w pytaniach i odpowiedziach

Czym kieruje się organ orzekający wymierzając karę za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

Organ orzekający w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wymierza karę według swego uznania, w granicach określonych w ustawie, uwzględniając skutki i stopień szkodliwości naruszenia dyscypliny finansów publicznych dla finansów publicznych, stopień winy, jak również cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i dyscyplinujące, które ma osiągnąć w stosunku do ukaranego. Wymierzając karę, organ orzekający uwzględnia motywy i sposób działania, okoliczności działania lub zaniechania, jak również właściwości, warunki osobiste osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jej doświadczenie zawodowe, sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych oraz zachowanie po naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. Okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie