Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Informacja Publiczna

Wprowadzenie

Art. 139. Ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązkową pisemną formę zawarcia umowy: Art. 139 ust. 2 stanowi: Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

a także wprowadza zasadę jawności umów o zamówienia publiczne: Art. 139 ust. 3: Umowy są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna – definicja ustawowa

Informacja publiczna - każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej i podlegająca udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie (Art. 1 ust 1).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej określa:

Formy udostępniania informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

a) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dokumentem urzędowym w rozumieniu ustawy jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej

Każdemu przysługuje, prawo dostępu do informacji publicznej chyba, że informacja ta podlega przepisom o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Należy pamiętać, że od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym do orzekania w sprawach nieuzasadnionej odmowy skorzystania z prawa dostępu do informacji publicznej, jest sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji publicznej.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

Do:

........................................................

miejscowość i data: ....................

Dane wnioskodawcy:

Nazwisko / Imię / Jednostka: ......................... .......................

Adres: .....................................................................................

Nr telefonu: .............................................................................

Podmioty zobowiązane do udzielania informacji publicznej

Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności:

a) organy władzy publicznej;

b) organy samorządów gospodarczych i zawodowych;

c) podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa;

Zakres przedmiotowy prawa dostępu do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo do informacji publicznej w szczególności obejmuje uprawnienia do:

Przewidziane prawem ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Kiedy i w jakich sytuacjach prawo do informacji nie przysługuje, czyli inaczej mówiąc: ulega ograniczeniu?

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu:

a) w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych;

np. Ustawa z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Izba Skarbowa to podmiot, który zgodnie z zapisami ustawy jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej. Jak wygląda procedura udostępnienia informacji publicznej na wniosek?

Izby Skarbowe udostępniają informację na wniosek zainteresowanego podmiotu, pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach: Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, z 1997 r. poz. 926 ze zm.), Ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, z 1999 r. poz. 95 ze zm.),

Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

Informacją publiczną jest każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub mieniem Skarbu Państwa. Wnioskiem może być objęte jedynie pytanie o określone fakty, o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia odpowiedzi - orzekli sędziowie w wyroku z 25 marca 2003 roku. - Sygn. II SA 4059/2002
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie