Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne w systemie NATO

Możliwości udziału polskich przedsiębiorców w programie inwestycyjnym nato w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)

Program NSIP służy wspólnemu finansowaniu przedsięwzięć związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej Sojuszu, która obejmuje takie elementy, jak: lotniska, instalacje telekomunikacyjne, systemy dowodzenia i kontroli, składnice materiałów pędnych i smarów (MPS), rurociągi paliwowe, radarowe urządzenia ostrzegawcze i nawigacyjne, a także instalacje portowe. NSIP jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć NATO i symbol efektywnego podziału ról, ryzyka i odpowiedzialności państw członkowskich Sojuszu w ramach wspólnej obrony obszaru północno-atlantyckiego.

Ogólne uwagi dotyczące sposobu przygotowania wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia”

Uwagi dotyczące sposobu przygotowania wniosku:

1. wniosek musi zawierać wszystkie wymagane załączniki,

2. wniosek musi być podpisany (podpis oraz pieczęć imienna) przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa,

3. wszystkie strony wniosku i załączników muszą być ponumerowane i parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa,

4. każda kopia dokumentu musi posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem,

5. wniosek wraz z załącznikami powinien być oprawiony w sposób trwały (np.: bindowanie, termobindowanie),

6. w przypadku zawarcia Konsorcjum osoba upoważniona do jego reprezentowania musi parafować wszystkie strony wniosku.

Wniosek o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” – firmy występujące samodzielnie

„Deklaracja uprawnienia” jest zawsze związana z konkretnym projektem inwestycyjnym. Po wyborze przez firmę zadania, w którym chciałaby ona uczestniczyć przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie mu „Deklaracji uprawnienia”.

Integralną część wniosku stanowią załączniki obejmujące:

1. Aktualne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym F-01.

2. Rachunek zysków i strat oraz bilans za ostatni rok obrachunkowy. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu należy przedstawić załącznik z informacją określająca obroty, zysk, zobowiązania i należności ogółem oraz informację, na jakiej podstawie nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu.

Wniosek o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” – konsorcja

W przypadku składania wniosku o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” przez Konsorcjum należy złożyć:

1. pismo przewodnie - informujące o ubieganiu się Konsorcjum o udzielenie „Deklaracji uprawnienia”, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Konsorcjum,

2. wnioski (wraz z załącznikami 1 – 18) dla każdego podmiotu krajowego,

3. umowę Konsorcjum, podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum zawierającą w szczególności następujące informacje:

Zamierzenia inwestycyjne NATO w Polsce w latach 2000-2008

Kod CP 5A0039
ŁĄCZNOŚĆ I INFORMATYKA
Utworzenie sytemu niejawnej łączności umożliwiającego przesyłanie informacji fonicznych i transmisji danych między MSZ, MON, Sztabem Generalnym i Rodzajami Sił Zbrojnych oraz odpowiednimi organami NATO
Wartość: 40 mln zł

Kod CP 5A044
OBRONA POWIETRZNA
Włączenie polskiego systemu obrony powietrznej do zintegrowanego systemu obrony powietrznej NATO. Przewiduje się sfinansowanie rozbudowy inżynieryjnej 6 stanowisk dla radarów oraz zakup 3 nowoczesnych tego rodzaju urządzeń dla Polski (3 kolejne radary Polska zakupi z własnych środków)
Wartość: 431,534 mln zł

Przedsięwzięcia inwestycyjne podejmowane w ramach NSIP

Szczegółowy zakres prac związanych z rozbudową, modernizacją i remontami infrastruktury wojskowej NATO - Struktura wydatków NSIP (w %)

LOTNISKA – 30 %, w tym: nawierzchnie pasów startowych i dróg kołowania, infrastruktura lotniskowa, instalacje składowania i dystrybucji paliw, urządzenia łączności i ubezpieczenia lotów.

Przykładowe komunikaty o przetargach NATO

Dostawa produktów informatycznych i łączności oraz powiązanych z nimi usług na potrzeby Agencji NC3A

Informacje o przetargu:

1. Informacje o zasadach uczestnictwa w wyżej wymienionym przetargu są dostępne na stronie internetowej Agencji NC3: http://boa.nc3a.nato.int

2. Przedsiębiorcy zakwalifikowani przez Agencję NC3 do udziału w wymienionym przedsięwzięciu winni złożyć wnioski o udzielenie „Deklaracji uprawnienia” do Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie „Deklaracji uprawnienia”: Henryk Chyłkowski tel. 693 58 29, Roman Gieleta tel. 693 50 23, fax 693 40 34 w godz. 10.00 – 12.00. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Spraw Obronnych Pl. Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa

Dodatkowe informacje związane z możliwościami udziału polskich przedsiębiorców w programie inwestycyjnym NATO w dziedzinie bezpieczeństwa (NSIP)

W sekcji pliki do pobrania zamieściliśmy ważne informacje związane z możliwościami udziału polskich przedsiębiorców w programie inwestycyjnym NATO w dziedzinie bezpieczeństwa. Są to następujące informacje: Wykaz przedsiębiorców, którzy otrzymali „Deklarację uprawnienia” (stan na dzień 02.09.2005 r.)
Wykaz przetargów w ramach NSIP ogłoszonych w 2005 r. (stan na 02.09.2005 r.)
Wykaz przetargów w ramach NSIP ogłoszonych w 2004 r. (stan na 31.12.2004 r.)

Podstawy prawne

Przedsiębiorcy polscy, którzy zamierzają ubiegać się o uzyskanie „Deklaracji uprawnienia” do udziału w przetargach dotyczących inwestycji NATO powinni m.in. zapoznać się z następującymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, Nr 19, poz. 177); ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym (Dz.U. 1997 Nr 157, poz. 1026);

Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie