Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Tezy z orzecznictwa KIO

Jawność w zamówieniach

Sygn. akt KIO 1072/11

Przedsiębiorcy decydujący się działać na rynku zamówień publicznych powinni mieć świadomość konsekwencji, jakie wiążą się z poddaniem się procedurom określonym przepisami o zamówieniach publicznych. Jawność takich postępowań pociąga za sobą konieczność ujawnienia pewnych informacji o swojej działalności. Fakt, że mogą to być informacje, których wykonawca ze względu na określoną politykę gospodarczą wolałby nie upubliczniać, nie daje jeszcze podstaw do twierdzenia, że każda z takich informacji stanowi tajemnice przedsiębiorstwa – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 7 czerwca 2011 roku.

Na podatniku - wystawcy faktury (wykonawcy) ciąży obowiązek właściwego uregulowania podatku

Sygn. akt KIO/2403/10

W przypadku wystąpienia ewentualnych błędów w zastosowaniu stawki podatku od towarów i usług to na podatniku - wystawcy faktury (wykonawcy) będzie ciążyć obowiązek właściwego uregulowania podatku oraz to on będzie odpowiadał za jego niewłaściwe naliczenie i przekazanie przed organami skarbowymi, a także poniesie ewentualną odpowiedzialność na gruncie prawa karnego skarbowego – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 17 listopada 2010 roku.

Zmiana stawki (podwyższenie) po zawarciu umowy nie stwarza podstawy prawnej do żądania zapłaty ceny z uwzględnieniem powiększonej kwoty podatku

Sygn. akt KIO 1620/10

Cena obejmująca także podatek od towarów i usług w określonej stawce jest kategorią umowną, a zmiana stawki (podwyższenie) po zawarciu umowy nie stwarza podstawy prawnej do żądania zapłaty ceny z uwzględnieniem powiększonej kwoty podatku – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 13 sierpnia 2010 roku.

Wadium na kilka części zamówienia

Sygn. akt KIO 1319/10

Skoro określony wykonawca złożył ofertę na kilka części zamówienia, składając jednocześnie wadium niezabezpieczające wszystkich części oferty, lecz nie wskazując które części wadium ma zabezpieczać, to należy uznać, iż żadna część oferty nie jest zabezpieczona i wykonawcę wykluczyć – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 7 lipca 2010 roku.

Zastosowanie trybu uzupełnienia dokumentu w przypadku odrzucenia oferty

Sygn. akt KIO 1765/10

Zastosowanie trybu uzupełnienia dokumentu mającego potwierdzać spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyłączone jest w sytuacji, gdy oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne jest unieważnienie postępowania – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 31 sierpnia 2010 roku.

Korzystanie z obcych zasobów w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania oraz w zakresie sytuacji ekonomicznej

Sygn. akt KIO 1754/10

Ustawa Prawo zamówień publicznych skutecznie wyklucza korzystanie z obcych zasobów w zakresie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania oraz w zakresie sytuacji ekonomicznej – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 27 sierpnia 2010 roku.

Samoistne uzupełnienie dokumentów

Sygn. akt KIO/UZP 1444/10

Skoro dokumenty zostały przez wykonawcę uzupełnione samoistnie w taki sposób, że Zamawiający zapoznał się z ich treścią, a forma uzupełnienia dokumentów jest właściwa – nie ma powodu, aby pomijać je przy ocenie, i wzywać wykonawcę do ich uzupełnienia – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 23 lipca 2010 roku.

Raport nadania faksu potwierdza jego doręczenie

Sygn. akt KIO/UZP 267/10

Brak potwierdzenia otrzymania nadanego faksu nie może stanowić o skuteczności doręczenia pisma – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 22 marca 2010 roku.

Informacje z KRK w kontekście dodatkowego zapisu o „przestępstwie przeciwko środowisku”

Sygn. akt KIO/UZP 642/10

Jeżeli dane osobowe osoby lub podmiotu zbiorowego, których dotyczy zapytanie lub wniosek do KRK, zostały wydane z adnotacją "NIE FIGURUJE", osoba taka lub podmiot zbiorowy w ogóle nie figuruje w Rejestrze z tytułu skazania za jakiekolwiek przestępstwo, w tym również za przestępstwo przeciwko środowisku, nawet jeśli zapytanie lub wniosek nie zawierało zakresu i rodzaju danych, które mają być przedmiotem informacji – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 5 maja 2010 roku.

Zatrzymanie wadium stanowi uszczerbek w sferze majątkowej Wykonawcy

Sygn. akt KIO/UZP 1356/09

Zatrzymanie wadium stanowi uszczerbek w sferze majątkowej Wykonawcy dlatego działanie Zamawiającego polegające na zatrzymaniu wadium może być rozpatrywane wyłącznie w kategoriach roszczenia cywilnoprawnego, składanego do właściwego sądu powszechnego – orzekli arbitrzy KIO w wyroku z 4 listopada 2009 roku.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie