Serwis NowePrzetargi.pl używa plików cookies (ciasteczek). Stosujemy je w celach zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z naszego serwisu, np. zapamiętywanie preferencji i ustawień na naszych stronach lub zbieranie
informacji dotyczących statystyki odwiedzin serwisu. Korzystanie z serwisu NowePrzetargi.pl jest jednoczesnym wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (ciasteczek), zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Przeczytaj naszą politykę prywatnosci. W każdej chwili można zmienić ustawienia w przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.  zamknij
Przelicznik EURO
w Zamówieniach:
4,3117
Obowiązek stosowania ustawy Pzp od:
kwoty 30.000 EURO, czyli 129.351 zł
Zamówienia publiczne - studium przypadku
Ustawa regulująca zagadnienie zamówienia publicznego rodzi liczne wątpliwości wśród podmiotów podlegających obowiązkowi jej stosowania. Czytelnicy często zwracają się do nas z problemami. Opisują skomplikowane stany faktyczne i proszą o pomoc. Staramy się odpowiadać na Państwa wątpliwości - w miarę możliwości przytaczamy wybrane stany faktyczne i sugerujemy dobór odpowiednich rozwiązań. Poniżej zamieszczamy kilka ciekawych sytuacji. Zachęcamy do lektury.

Pozacenowe kryterium oceny oferty.


Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odtworzenie zbiornika retencyjnego (…)”. Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia Zamawiający ustalił kryteria oceny ofert w następujący sposób:

  1. kryterium ceny – 90 pkt,
  2. kryterium wiedzy i doświadczenia – 10 pkt.
Przy czym, jeżeli wykonawca udokumentował realizację 2 robót budowlanych, polegających na budowie lub odtworzeniu stawu lub zbiornika retencyjnego o wartości minimum 400.000,00 zł brutto każde, nie powołując się przy tym na wiedzę i doświadczenie innych podmiotów, miał otrzymać 10 pkt. W przeciwnym wypadku wykonawca miał otrzymać 0 pkt.

Czy Zamawiający poprawnie dokonał wyboru pozacenowego kryterium oceny oferty?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
W wyniku kontroli doraźnej (KD/6/14/DKUE) wskazano, iż zgodnie z art. 91 ustawy Pzp wybór najkorzystniejszej oferty następuje na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Kryteriami oceny ofert dopuszczalnymi przez ustawę są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, przy czym wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy kryteria oceny ofert – oczywiście pomijając obowiązkowe kryterium ceny – to jedynie przykładowe kryteria i ich krąg nie jest zamknięty. Oznacza to, iż zamawiający może ustalić również inne kryteria niż te określone w ww. przepisie, z tym jedynie zastrzeżeniem, że będą to kryteria przedmiotowe. Zgodnie bowiem z ust. 3 ww. artykułu, kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej i finansowej. Przepis ten stanowi więc zakaz stosowania przy ocenie ofert kryteriów o charakterze podmiotowym. Zakaz ten nie dotyczy jedynie postępowań, których przedmiotem są usługi wymienione w art. 5 ust. 1 ustawy - tzw. usługi niepriorytetowe. Podstawowym warunkiem stosowania kryteriów innych niż cena jest więc to, aby dotyczyły one cech, parametrów czy sposobu wykonania przedmiotu zamówienia (np. jakość, funkcjonalność itp.).

Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku ...

Zamawiający udzielił zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Pzp powołując się na przesłankę z art. 4 pkt. 14 ustawy Pzp, zaś wartość tak udzielonego zamówienia nie przekroczyła równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
Czy w takiej sytuacji zamawiający winien uwzględnić to zamówienie w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach w tabeli II w wierszu 1 w części dotyczącej wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na wartość udzielonego zamówienia czy też w jednym z wierszy 2 – 32 w części dotyczącej wyłączenia procedur określonych przepisami ustawy z uwagi na inne przesłanki niż wartość udzielonego zamówienia?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Przesłanka wyłączenia stosowania ustawy Pzp inna niż wartość zamówienia ma pierwszeństwo zastosowania, z uwagi na fakt, iż obowiązuje ona bez względu na wartość zamówienia, ustaloną przez zamawiającego. Dla celów sprawozdawczości natomiast ....

Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku ...

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach, w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz innych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia.

Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku? Czy odmienne zasady obowiązują w przypadku udzielania zamówień w częściach przez jednego zamawiającego, w wyniku przeprowadzenia kilku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego? W jaki sposób należy przekazać w rocznym sprawozdaniu informacje o zamówieniu udzielonym na podstawie więcej niż jednej umowy, po przeprowadzeniu postępowania, w którym zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach, w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia, obowiązek ujęcia w rocznym sprawozdaniu informacji o takim zamówieniu spoczywa indywidualnie na każdym zamawiającym, w imieniu którego takie postępowanie zostało przeprowadzone.

Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?

Zamawiający w latach 2008-2009 zawarł z jednym wykonawcą 2 umowy (jedna 07.01.2008 r. na kwotę 48.400 PLN, druga 02.01.2009 r. na kwotę 54.000 PLN) na prowadzenie i bieżącą aktualizację działu aktualności serwisu internetowego miasta. Czy zamawiający powinien zsumować wartość zamówień i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Tak. Przedmiot obu umów był tożsamy, zamówienie było udzielane w następujących po sobie przedziałach czasowych, zamówienie było możliwe do wykonania przez ten sam krąg wykonawców. Ponieważ oba zamówienia stanowiły element tego samego przedsięwzięcia (są ze sobą związane) zamawiający powinien zsumować ich wartość i zastosować przepisy PZP właściwe dla łącznej ich wartości.

Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku?

Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach, w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz innych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia. Jakie zasady sporządzania rocznego sprawozdania obowiązują w takim przypadku?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
W przypadku, gdy przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego zamówienie było udzielane w częściach, w imieniu i na rzecz kilku zamawiających, zostało powierzone jednemu z zamawiających działających w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających, a w następstwie tego postępowania każdy z tych zamawiających zawarł odrębną umowę w przedmiocie swojej części zamówienia, obowiązek ujęcia w rocznym sprawozdaniu informacji o takim zamówieniu spoczywa indywidualnie na każdym zamawiającym, w imieniu którego takie postępowanie zostało przeprowadzone.

Co może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego?

Wykonawca wielokrotnie złożył kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do depozytu sądowego (art. 143c ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp). Czy może to stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego z tytułu wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego (art. 143c ust. 7 ustawy Pzp)?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Nie. Wielokrotne złożenie przez zamawiającego do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, jak również wielokrotne złożenie do depozytu sądowego kwoty pieniężnej przekraczającej 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego ...

Czy Zamawiający mógł wykluczyć wykonawcę?

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była budowa obwodnicy południowej w L. Termin związania ofertą w kontrolowanym postępowaniu wynosił 90 dni i upływał w dniu 10 grudnia 2011 r. Pismami z dnia 24 listopada 2011 r. Zamawiający zwrócił się do wykonawców na podstawie art. 85 ust. 2 i 4 ustawy Pzp z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą oraz o jednoczesne przedłużenie ważności wadium lub wniesienie nowego wadium wyznaczając okres ważności ofert i wadium do dnia 8 lutego 2012 r. Pisemną zgodę na przedłużenie okresu ważności oferty oraz przedłużenie ważności wniesionego wadium lub wniesienie nowego wadium należało dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 9 grudnia 2011 r. W toku postępowania Konsorcjum K. w dniu 5 grudnia 2011 wniosło do Zamawiającego Aneks nr A1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium Nr…z dnia 7 września 2011 r. oraz Uzupełnienie nr 2 do Gwarancji Przetargowej Nr …, w których przedłużyło okres ważności gwarancji do dnia 8 lutego 2012 r. Ponadto, w piśmie z dnia 14 grudnia 2011 r. wyjaśniło, że „wniesione w dniu 5 grudnia 2011 r. dokumenty: Aneks nr A1 do Ubezpieczeniowej Gwarancji Zapłaty Wadium Nr … z dnia 7 września 2011 r. oraz Uzupełnienie Nr 2 do Gwarancji Przetargowej Nr … oznaczają przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 8 lutego 2012 r. zgodnie z wymogiem zamawiającego, co jest równoznaczne ze zgodą na przedłużenie okresu ważności oferty dokonanym w wymaganym terminie.
Zamawiający pismem z dnia 16 grudnia 2011 r. poinformował wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz o wykluczeniu m.in. Konsorcjum K. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp z powodu „nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu ważności oferty w terminie ważności oferty i określonym przez Zamawiającego”. Czy zamawiający mógł wykluczyć wykonawcę?


.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Zgodnie z treścią art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Należy podkreślić, że przepis ten nie przewiduje w jakiej formie ma być złożone oświadczenie woli wykonawcy dotyczące przedłużenia terminu związania ofertą. Wobec powyższego na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy Pzp zastosowanie znajduje w tym przypadku art. 60 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

Czy Zamawiający mógł unieważnić postępowanie?

Zamawiający wszczął w dniu 9 lutego 2010 r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wywóz, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów medycznych i niebezpiecznych wytwarzanych przez D. Z dokumentacji przedmiotowego postępowania wynika, iż termin związania ofertą został określony przez Zamawiającego na 30 dni i upływał w dniu 24 marca 2010 r. W toku postępowania wykonawcy na wniosek Zamawiającego przedłużyli termin związania ofertą do dnia 23 kwietnia 2010 r., a następnie uległ on zawieszeniu w związku z wniesieniem przez wykonawcę S. w dniu 19 kwietnia 2010 r. odwołania na odrzucenie jego oferty do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie w dniu 14 maja 2010 r. i nakazała Zamawiającemu dokonanie ponownej oceny ofert z uwzględnieniem oferty wykonawcy S. Termin związania ofertą upłynął w dniu 19 maja 2010 r. Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp ustawy, unieważnił przedmiotowe postępowanie w dniu 24 maja 2010 r. nie dokonując ponownego badania i oceny ofert. Jako uzasadnienie dokonanej czynności Zamawiający wskazał, że żaden z wykonawców nie złożył oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą. Zamawiający stwierdził, iż w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie tego terminu, byłaby ona nieważna na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
Czy Zamawiający postąpił właściwie żądając od osób fizycznych Czy Zamawiający mógł unieważnić to postępowanie?

.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
W ocenie Prezesa Urzędu unieważnienie ww. postępowania zostało dokonane w sposób sprzeczny z ustawą Pzp. Jak wynika z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 lipca 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 805/09) celem postępowania o udzielenie zamówienia jest zawarcie umowy przez wybór najkorzystniejszej oferty, zatem postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to swoiste przyrzeczenie zawarcia umowy, od którego Zamawiający może zostać zwolniony tylko na podstawie przesłanek wymienionych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Czy Zamawiający mógł żądać oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?

Jak wynika z pkt III.2.1.1.2 ogłoszenia o zamówieniu oraz pkt 9.1.2 lit. a) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mieli obowiązek złożyć m. in.: „aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy” .
Czy Zamawiający postąpił właściwie żądając od osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp?

.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Nie, nie postąpił właściwie. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), dalej jako „rozporządzenie”, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, a w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający może żądać, aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo składania ofert.

Czy Zamawiający postąpił właściwie?

Zamawiający wskazał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania opisanego warunku doświadczenia zawodowego zobowiązani byli wykazać sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
  • 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji ściekowej o średnicy minimum DN 0,5 m i długości większej niż 1,0 km, oraz
  • 1 zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie przepompowni ścieków o wydajności q większej lub równej 80,0 l/s.
Na potwierdzenie spełniania wyżej opisanego warunku zamawiający zażądał dokumentu o jakim mowa w treści § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), zwanego dalej „rozporządzeniem” tj. wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca, konsorcjum „X” S.A., „Y” Sp. z o.o. w celu wykazania spełniania wyżej opisanego warunku doświadczenia przedłożył wykaz wykonanych robót wraz z dowodami na potwierdzenie ich należytego wykonania. W pkt 1 wykazu wykonawca przedstawił roboty polegające na wykonaniu kanałów sanitarnych w wykopie otwartym z rur HOBAS o Dn 800 cm i długości 488 mb oraz Dn 500 cm i długości 1089 mb zrealizowanych na rzecz Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. w ramach zadania pn. „Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej i sieci wodociągowej dla miasta Radomia – zadania 2-13”. Na potwierdzenie należytego wykonania powyższych robót wykonawca przedłożył dowody (referencje) wystawione w dniu 12.07.2010 r. przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Z” Sp. z o.o., która była liderem konsorcjum wykonującego przedmiotowe roboty na rzecz zamawiającego, tj. Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o., w skład którego wchodził też wykonawca „Y” Sp. z o.o. Zamawiający nie wyjaśnił w toku postępowania, dlaczego wykonawca, konsorcjum „X” S.A., „Y” Sp. z o.o. na potwierdzenie spełniania warunku przedłożył referencje wystawiona przez innego wykonawcę, a nie przez zamawiającego. Czy Zamawiający postąpił właściwie?

.................................................
ANALIZA i ROZWIĄZANIE
Jak wynika z treści § 2 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia dowodami, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 są:
  1. poświadczenia, lub
  2. inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zatem jedynie w sytuacji, gdy wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia od odbiorcy zamówienia, które wykazuje w celu potwierdzenia spełnienia warunku, posłużyć sie może innymi dokumentami, z których wynika, iż zamówienie to zostało wykonane z należytą starannością.
Nowe przetargi
Najbliższe szkolenia
Nowe przetargi
Bezpłatny newsletter
Nowe przetargi
Ostatnio dodane pliki
tel./fax 0 801 889 888, e-mail: redakcja@noweprzetargi.pl
Noweprzetargi 2009 - Wszelkie prawa zastrzeżone

Rejestr Instytucji Szkoleniowych nr 2.18/00040/2007
Wpis do ewidencji jednostek upoważnionych do organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej prowadzonej przez Urząd Służby Cywilnej w Warszawie